iqa/mua
 

<< กลับหน้าหลัก

 
 
 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (คลิก)
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน)

      รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กรรมการ)

      รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 

 
 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 28-06-2564

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact Us :    :  FAX  02-039-5628