เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ::  
 
           
งานเทียบคุณวุฒิฯ
     นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย
    
นางสาววรรณธิดา พวยพุ้ง
     นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
     นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์
     นางสาววยุคลธร เตชะวนากร
     นางสาวปวีณา เมืองมูล

งานรับรองสถาบันฯ
   นางสาวณัฐวดี แซ่ลิ่ม
 
                                
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ::  โทรศัพท์  
02-039-5612, 02-039-5636-39   โทรสาร  02-039-5665

  การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
                                  
ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 

                               เอกสารประกอบการพิจารณา
::

                                                               1. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของคุณวุฒิที่จะขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                               2. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript)  ของคุณวุฒิที่จะขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                               3. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                               4. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                               5. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                               6. ทะเบียนบ้าน  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                               7. หนังสือเดินทาง (Passport)  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                                               - เอกสารหน้าแรกของหนังสือเดินทาง
                                                                               - เอกสารหน้าที่มีการประทับตราตรวจคน เข้า-ออก เมือง และ VISA ของประเทศที่เดินทางไปศึกษา

                                                              8. กรณีขอเทียบคุณวุฒิฯ
ระดับปริญญาเอก มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
                                                                               -
วิทยานิพนธ์ (หน้าชื่อเรื่องและบทคัดย่อ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                                                - ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                              9. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
                                                                               - สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล
                                                                               - สำเนาใบสำคัญการสมรส-การหย่า

             หมายเหตุ * :
1. กรณีใบปริญญาบัตรและใบบันทึกผลการศึกษา(Transcript) ที่มิใช่ภาษาสากล (English) ขอให้ดำเนินการแปลเอกสารดังกล่าวมาเป็นภาษาอังกฤษ  
    พร้อมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ อาทิ สถานกงสุลในประเทศนั้นๆ และถ้าได้รับรองความถูกต้องจากกองสัญชาติและนิติการ
    กระทรวงต่างประเทศ
2. ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมทั้งจัดเรียงเอกสารโดยแยกเอกสารฉบับจริง และ สำเนาคนละชุดกัน
3. กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นมาทำการแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน
4. กรณีเทียบคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาเอก ขอให้ยื่นเอกสารคุณวุฒิการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรีด้วย
5. กรณีหนังสือเดินทางช่วงปีที่ศึกษา ณ ประเทศนั้นๆ สูญหาย ขอให้ท่านแสดงเอกสารหลักฐานการพำนักหรือเดินทางเข้า-ออก ณ ประเทศนั้นๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา 
   ทั้งนี้ สามารถิดต่อขอรับเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ที่สถานฑูตของประเทศที่เดินทางไปศึกษา  ประจำประเทศไทย หรือที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ กทม.
6. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติม จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด สำนักงานฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะให้พิจารณา
    คุณวุฒิ
7. ขอความอนุเคราะห์จัดทำสำเนาเอกสารระกอบการยื่นขอให้พิจารณาเทียบคุณวุฒิฯ มาให้เรียบร้อย
                              
ดาวน์โหลดเอกสาร
                               1. คำร้องขอเทียบวุฒิ (สำหรับบุคคลทั่วไป) 
                               2. หนังสือมอบอำนาจ 

                               3. Equivalent Qualification Application Form (ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป)
                               4. แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของบุคลากรสังกัดอุดมศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
                               5.
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ.2549   .... คลิกอ่าน 
                               6. คำร้องขอคัดสำเนาเอกสารแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิ/รับรองสถาบันการศึกษา

 
Back to Top

 การรับรองสถาบันการศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของไทย)

                                       ข้อตกลงระดับการให้บริการ
                                      
รายชื่อหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ.รับทราบ
                                     
 เอกสารประกอบการพิจารณา ::
                                                               1. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด                                                            
                                                               2. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                               3. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                               4. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                               5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                               6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
                                                                                - สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล
                                                                                - สำเนาใบสำคัญการสมรส-การหย่า
           หมายเหตุ :
-
กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นทำการแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน                          

ดาวน์โหลดเอกสาร
                              1. คำร้องขอหนังสือรับรองสถาบัน      
                              2. หนังสือมอบอำนาจ 
                              3.
Requested Form to receive the Educational Institute Certificate
                              4. คำร้องขอคัดสำเนาเอกสารแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิ/รับรองสถาบันการศึกษา
Back to Top

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงาน กพร. ต่อการให้บริการการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศและการรับรองสถาบันการศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของไทย)

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานปลัดแระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5612, 02-039-5636-39   โทรสาร 02-039-5664-5
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 8/05/2565