เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
เรื่อง
" มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 "
วันที่ 14 กันยายน 2561

1. โครงการและกำหนดการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
4. แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
5. Powerpoint "กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่" โดย นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. Powerpoint "มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ"