เอกสาร/คู่มือ
การรับรอง /รับทราบ หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

คู่มือการจัดทำหลักสูตร

 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

 
 
 

 

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 039-5617, 02-039-5622, 02-039-5627, 02-039-5632
โทรสาร 02-354-5530, 02-354-5491

click for hit counter html code