สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

bureau of standards and evaluation

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง Internationalization of Education Reform and the TQF
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

โครงการ  
 
กำหนดการ
 
                                                    วันที่ 13 มิถุนายน 2556
 
 
 
 
 
 
 
 

09.15 - 10.15

Presentation on “Tuning in the World: the Importance of Learning Outcomes”
Handout

Speakers: Prof. Dr. Julia Gonzalez

Prof. Dr. Robert Wagenaar        

10.30 - 12.00

Workshop on “Outcomes-based learning: The Assessment of Learning Outcomes”
Handout 1, Handout 2

Related Handout 1
Related Handout 2
Related Handout 3

Trainers: Prof. Dr. Julia González

Prof. Robert Wagenaar

Facilitators: TQF Pilot Team

13.00 – 15.15

Workshop on “Outcomes-based learning: The Assessment of Learning Outcomes” (Cont.)

Trainers: Prof. Dr. Julia González

Prof. Dr. Robert Wagenaar

Facilitators: TQF Pilot Team

15.30 – 17.00

Panel Discussion on “Paradigm Shift of Higher Education: In Response to Employability, Social Responsibility and Socioeconomic Development”
Handout 1, Handout 2

Speakers: Dr. Krissanapong Kirtikara

Prof. Dr. Julia González

Prof. Dr. Robert Wagenaar

Moderator: Asst. Prof. Dr. Bundit Thipakorn

วันที่ 14 มิถุนายน 2556

10.00 – 11.00

Presentation on “Tuning Educational Structures and Major Trends in Higher Education in the World
Handout 1, Handout 2

Speakers: Prof. Dr. Julia González

(EU Expert, University of Deusto, Spain)

Prof. Dr. Robert Wagenaar

(EU Expert, University of Groningen, the Netherlands)

11.00 – 12.30

Panel Discussion on: “The Bologna Process: Lesson Learned from the EU Education Reform
Handout 1, Handout 2

Speakers: Prof. Dr. Julia González

Prof. Dr. Robert Wagenaar

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Sunthorn Sotthibandhu

 
 
 
 

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา/กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (กพอ.)
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6105456, 02-6105378-9  โทรสาร 02-3545530