เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพขอวิชาชีพอาจารย์ วันที่ 13 มีนาคม 2561

 

1. แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. PSU Teaching Professional Standards Framework มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.จุฑามาส ศตสุข
3. KMUTT PSF ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร ฉบับที่ 1
4. KMUTT PSF ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร ฉบับที่ 2