1. รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
                (จำนวน 88 หลักสูตร ตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560)

            2. รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
                (จำนวน 37 หลักสูตร ตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561)

           3. รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
                (จำนวน 30 หลักสูตร ตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562)

 

Back