เอกสารประกอบการประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร


เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ ระบบประกันคุณภาพฯภายในระดับอุดมศึกษา โดย ศ. เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร


เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ Misconcept TQR Assessment โดย รศ. บัณฑิต ทิพากรFlow Chart TQR