สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 

 

หมายเหตุ...หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2561

 
 
 

กลับหน้าหลัก

 
 

รวมทุกสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ


สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ


มหาวิทยาลัยราชภัฏ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


สถาบันอุดมศึกษาเอกชน


สถาบันการอาชีวศึกษา


สถาบันวิทยาลัยชุมชน


ข้อมูลรับทราบฯ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
 
 
 
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5631 โทรสาร 02-039-5664 
 

Design by Bhes.