สป.อว.
 ติดต่อ กคอ. | คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
 

 


        
 


 
         
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)
โดยสถาบันอุดมศึกษาเริ่มบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้มีการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุุ์ใหม่
    เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0
    และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
    ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
 

"อาชีวะพันธุ์ใหม่กับบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)

การประชุมหารือ เรื่อง "การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
    ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" ทางด้านดิจิทัล และด้านการดูแลผู้สูงวัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
   
CHE Curriculum Online)"

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติ พ.ศ. 2561

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หนังสือเวียนแจ้ง) (เอกสารหลักสูตร)

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher Education)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา :
    มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ   

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.. 2558  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559

การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล  

คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

TQF and the Development of Professional Standards Framework 6-8 May 2015 Chiangmai Orchid Hotel, Chiangmai

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน โดย นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

อ่านข่าวที่ผ่านมา...>


กฎกระทรวง

หนังสือแจ้งแวียนกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ (อว 0204.2/ว 8112 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565)

กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565)

กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565)

กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565)

กฎกระทรวงมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565)

กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
    หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรสองปริญญา
    หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    การจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
    ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565

แจ้งมติ กมอ. เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ
    (หนังสือเวียนที่ อว 0204.7/ว 24993 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

การประกันคุณภาพ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
    กับการประกันคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แจ้งมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เกี่ยวกับฐานข้อมูลรายชื่อหน่วยงานต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่
    หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (หนังสือที่ อว 0204.5/ว 17129 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565)

การตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ
    และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

คลังหน่วยกิต

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

การเทียบคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรในประเทศ
    กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
    กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

การประกาศและเกณฑ์อื่นๆ ก่อน พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
    ตามมติ กมอ. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 
  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
   
หนังสือเวียนเลขที่ อว 0244/ว 467 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2562


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2560

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

อ่านประกาศกระทรวง,ฎกระทรวงอื่นๆ...>

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

การประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
https://youtu.be/a6RYCTs6O90

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" วันที่ 14 กันยายน 2561

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2561

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติ
ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพขอวิชาชีพอาจารย์ วันที่ 13 มีนาคม 2561

อ่านข่าวที่ผ่านมา...>


 
 
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา คลิก..
   ประเด็นถาม-ตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
    ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562


 

-ไม่มี-


 

คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค.59)


 

เอกสารประกอบการประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ประเด็นในการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  

หากสถาบันอุดมศึกษาใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
    โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ขอให้มีหนังสือหารือมาที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สกอ.

หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 มีจำหน่ายแล้ว!! ติดต่อเบอร์ 02-610-5270

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใ
    ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2557
 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

อ่านข่าวประกันคุณภาพการศึกษาอื่นๆ...>   

ดูคู่มือและเอกสารการเผยแพร่อื่นๆ ...>


กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลขที่ 328 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5616-39 โทรสาร 02-039-5664
Last modified: 23-04-2561 05:30 AM.


Home
 | ส่วนราชการภายในสำนัก | อำนาจหน้าที่ของสำนัก | ผู้บริหารสำนัก | บุคลากร | เอกสาร/คู่มือ | โครงการ/สัมมนา