Home

    1) จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  
    2) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
         รวมทั้งการรับรองและการเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 
    3) ส่งเสริมสนับสนุนกากับตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
         ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

    4) จัดทำข้อเสนอแนวทางและดำเนินการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทำข้อเสนอการเทียบระดับ
        การเทียบโอนผลการเรียนระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

    5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการยับยั้งหรือยุติการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
        หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง 
        หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา

    6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
 
    7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

 

 

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5616-39
โทรสาร 02-039-5664