mua/bhes เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
 
 
 
การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร


การจัดทำผลการเรียนรู้ (LOs)
โดย รศ.อธิคม ฤกษบุตร