Home

นายสมบัติ รุ่งรัศมี  
ผู้อำนวยการ
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา (พม.)
1. นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล (ผอ.กลุ่ม)

2. นางสาวธิดารัตน์  อรรถยุกติ
3. นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข
4. นางสาวเสาวลักษณ์  พ่วงทรัพย์
5. นางสาวอักษร วัฒนสิน
6. นางสาวสิริญญา ป้องจันลา 

กลุ่มรับรองมาตรฐานอุดมศึกษา (รม.)

1. นายเมธัส บรรเทิงสุข (รักษาการ ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา
3. นางสาวสุนิตา เข็มทอง
4.
นางสาวจิณยารักษ์ ศรีเชียงขวาง
5.
(ว่าง)
6. (ว่าง)

กลุ่มรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา (วอ.)
1. นางสาวนันทพร สุรชิต (ผอ.กลลุ่ม)
2. นางอุดมลักษณ์  อินทรชิต
3. นางสาววริษฐา แสนเกษม
4. นางอภิญญา บรรเทิงสุข
5. นางสาวจุฑาทิพย์ อยรังสฤษฎ์กูล
6. (ว่าง)

กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (พอ.)

1. นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์ (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล
3. นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์
4. นางสาวโสรญา คล้ายอุดม
5. นางสาวรชนีกร ขันทอง
6. (ว่าง)


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ (สท. 1)

1. นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
3. นางสาววรรณธิดา พวยพุ้ง

4. นางสาวยุคลธร เตชะวนากร
5. (ว่าง)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ (สท. 2)
1. นางชุลี ศรีนวล (ผอ.กลุ่ม)
2. นายอาณัติ จั่นเผือก
3. นางสาวภารณี เผือกจิตร

กลุ่มติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา (ตอ.)
1. นางสุทธิรา คำสิน (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัย
3. นางสาวสุมลฑา เมืองศิลปศาสตร์
4. นางสาวชนิชา ชัยภูมิธนโชค
5. นางสาววินันดา แสงทอง
6. นายธีรนิติ เล็กเจริญ

7. นางสาวศิริวรรณ จำแนกสาร
8. นายขจรวิทย์ สมศรี
9. (ว่าง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบ.)

1. นางภูษณิศา เจนณะสมบัติ (หัวหน้าฝ่าย)
2. นางสาวชมภัสสร สุขสมัย
3. นางสาวปทิตา อยู่เย็น
4. นางสาวเกษราภรณ์ นาถธีระพงษ์
5. นางสาวพูมสุข ปานียโชติ
6. นางสาววิมลรัตน์ ปานอู
7. (ว่าง)

พนักงานราชการ
สท. 1
1. นางสาวปวีณา เมืองมูล


ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

พม.
1. นายสมคิด คำผง
2. นาวสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์อินแสง
3. นางสาวสุภารัตน์ วงศ์อินแสง
4. นางสาวสโรชา กุดทา


รม.
1. นายบรรจบ พ่วงไทย

2. นางสาวมาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ
3. นางสาวเนตรชนก จิตร์ประทีป

4. นางสาวธันยาภรณ์  บุตตะบุตร์
5. นายกรัณย์ ชูช่วย
6. นายศิขเรศวร สุภาวะ
7. นายฐิติพงศ์ เมืองแดง
8. นางสาวนพรัตน์ เกตุพิจิตร
9. นางสาวทัศนีย์ แก้วกล่ำ
10. นายวสันต์ แดงโชติ
11. นางสาวขนิฐา อินจร
12. นางสาวฐนิดา แจ่มวงษ์
13. นางสาวฐาปนี ยนต์พิทักษ์กิจ

วอ.
1. นางสาวทัศนียา กันกำไร
2. นางสาวอรวรรณ สมเรือง
3. นางสาวกานต์ธนินันท์  ใจเที่ยง
4. นางสาวชลธิชา คำตะ

5. นางสาวกิตติยา มลิวัลย์

พอ.
1. นางสาวนภาทิพย์ พรหมเสน
2. นางสาวสุพรรณ หอมจิตร
3. นางสาวสุวิมล พิลา
4. นายธนพล บรรเทิงสุข
5. นางสาวชนินาท อุปพงษ์
6. นางสาวอาภัสสรา สมตน

สท. 1
1. นางสาวนุตสรา แหยมพลอย
2. นางสาวปวีณัชสุดา สวนสาลี
3. นายอภิชาต จุ่นสาย
4. นางสาวรุจาณัช หมีเขียว

สท. 2
1. นางสาวสรัลพร หนองทะเล
2. นางสาวจิราพร อุ่นละออ
3. นางสาวณิชชา วราวิศรุต
4. นางสาวพัชรินทร์ ใสแสง
5. นางสาวพรนัชชา นุ่มวัด
6.
นางสาวชุติมา เชื้อหนองปรง
7. นางสาวอัฐภิญญา ทิพวาที

ตอ.
1. นายคณา รักษาบุญ
2. นางชนิดาภา ภู่เกิด
3. นางสาวนิลิณ บุตรดี


***ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

Back to Top

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5616-39
โทรสาร 02-
039-5664