Home

นายสมบัติ รุ่งรัศมี
ผู้อำนวยการ
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400