เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
เรื่อง
" การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันอุดมศึกษา"
วันที่ 7 มิถุนายน 2561

1. โครงการและกำหนดการสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
2. PowerPoint “การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา”
โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ตารางแสดงตัวอย่างผลการตรวจสอบผลการประเมิน IQA (องค์ประกอบที่ 1)
4. บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
5. ตารางการฝึกอบรมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
6. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน
7. หนังสือแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา